top of page

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van The Underground Dance Center Groningen. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we leven de wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van ons vraagt.

Als je een The Underground Dance Center website bezoekt, een abonnement hebt, een abonnement wilt afsluiten, gebruik maakt van onze Gymnow App, of reageert op social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door The Underground Dance Center willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens​

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan door de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden

 • Dienstverlening

 • Informeren

 • Gymnow App gebruikers

 • Marketing- en verkoopactiviteiten

 • Analyses & (markt)onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Rekeningnummer

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Geautomatiseerde besluitvorming​

The Underground Dance Center neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Underground Dance Center) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens​

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met onze website beheerder contact op via info.cemcommunication@gmail.com.

Bewaartermijn​

The Underground Dance Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Delen van persoonsgegevens met derden​

The Underground Dance Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Underground Dance Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Een voorbeeld hiervan is onze website beheerder die toegang heeft tot verwerkte informatie op onze website.

Binnen de Eurpese Unie​

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken​

The Underground Dance Center gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Underground Dance Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gymnow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

The Underground Dance Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging​

The Underground Dance Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens The Underground Dance Centervan uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • We nemen de AVG wet als leidraad in het verwerken van belangrijke gegevens en informatie

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Vragen?​

Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u ons bellen of mailen. ​

Heeft u klachten? Dat lossen we graag persoonlijk met u op in een gesprek. Mocht u niet langs kunnen komen om omstandigheden kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

bottom of page